Kombinatoryka struktur porządkowych
dla informatyki analitycznej
semestr zimowy 2018/19
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Prowadzący
Piotr Micek
Zajęcia
wykłady w środy 14:15 - 15:45 w sali 0086
ćwiczenia w środy 10:15 - 11:45 w sali 0122
Lista pytań egzaminacyjnych [pdf]
   
Aktualna punktacja
Warunki zaliczenia
W trakcie kursu można zdobyć 100 punktów, przy czym: Studenci podczas wypełniania listy obecności deklarują możliwość rozwiązania konkretnych zadań z zestawu obowiązującego na danych zajęciach. Aktywność studenta podczas zajęć oceniana jest na podstawie deklaracji i prezentacji rozwiązanych zadań w skali od 0,0 do 3,0 punktu. Oceny z ćwiczeń wystawiane będą względem następujących progów: Studenci, którzy ukończą ćwiczenia z oceną 2,0 będą mieli jedną możliwość poprawienia oceny w sesji poprawkowej poprzez napisanie kolokwium z całości materiału. Ewentualne zaliczenie ćwiczeń w tym trybie będzie z oceną 3,0.

Wszyscy studenci, którzy otrzymali zaliczenie z ćwiczeń (tj. ocenę przynajmniej 3,0) przystąpią do egzaminu końcowego w formie ustnej. Jeśli student otrzymał co najmniej 3,0 z ćwiczeń i egzaminu to jego ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych dwóch ocen zaokrągloną do góry do najbliższej oceny. W pozostałych przypadkach student otrzymuje ocenę 2,0 lub NZAL.

Studenci mogą zdobyć dodatkowe punkty za spisanie części notatek do wykładów. Stub pliku z notatkami jest tutaj. Publiczne repo z notatkami jest tutaj. W celu uzyskania prawa do zapisu proszę o kontakt z prowadzącym.
Zestawy zadań
Wykłady i materiały dodatkowe