Strukturalna Teoria Grafów
dla informatyki analitycznej
semestr letni 2017/18
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Prowadzący
Piotr Micek i Michał Seweryn
Zajęcia
wykłady w czwartki 12:15 - 13:45 w sali 0086
ćwiczenia w czwartki 14:15 - 15:45 w sali 0086
Materiały
notatki z wykładów: [pdf] (aktualizacja: 22 czerwca)
lista pytań egzaminacyjnych: [pdf]
zestawy zadań    
Warunki zaliczenia
W trakcie kursu można zdobyć 100 punktów, przy czym: Studenci podczas wypełniania listy obecności deklarują możliwość rozwiązania konkretnych zadań z zestawu obowiązującego na danych zajęciach.
Każda udana prezentacja zadania (bądź kilku łatwiejszych zadań) przy tablicy warta jest 2 punkty.

Oceny z ćwiczeń wystawiane będą względem następujących progów: Nieobecność na więcej niż połowie ćwiczeń, niezależnie od liczby zdobytych punktów, skutkuje oceną NZAL i tym samym brakiem zaliczenia z całego przedmiotu.
Studenci, którzy otrzymali ocenę co najmniej 3,0 z ćwiczeń przystąpią do egzaminu końcowego w pierwszym terminie w formie ustnej.
Studenci, którzy otrzymali ocenę 2,0 z ćwiczeń lub nie zdali egzaminu w pierwszym terminie mogą przystąpić do egzaminu w drugim terminie (w tej samej formie) w sesji poprawkowej.
Studenci, którzy otrzymali ocenę NZAL nie zaliczą kursu.