Metody probabilistyczne informatyki
dla informatyki analitycznej
semestr zimowy 2023/24
Instytut Informatyki Analitycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Prowadzący
Jędrzej Hodor, Piotr Micek
Zajęcia
wykłady w piątki 8:30 - 10:00 (sala 1094)
ćwiczenia w środy 8:30 - 10:00 (grupa 1, sala 1094; grupa 2, sala 0086)
dyżury w środy 10:00 - 12:00

Kurs jest w dużej mierze oparty na materiale z książki Mitzenmachera i Upfala (referencja na końcu strony; znajdź drugą edycję!).

Aktualna punktacja
Warunki zaliczenia
W trakcie kursu można zdobyć 100 punktów, przy czym:

Zestawy zadań będą publikowane co siedem dni (z pewnymi dłuższymi przerwami na święta lub kolokwia). Liczba zestawów będzie równa $Z$, gdzie $Z\in\{10,11,12\}$. Studenci przy pomocy elektronicznego formularza będą deklarować rozwiązania zadań z bieżącego zestawu. Deklaracja rozwiązania równoważna jest gotowości prezentacji rozwiązania przy tablicy. Prezentacja zadania co do zasady ma być bez pomocy (notatek). Oczywiście w sytuacji gdy zadanie jest bardzo rachunkowe będziemy robić wyjątki, jednak student(ka) ma rozumieć rozwiązanie bez notatek. Za deklarację bez pokrycia będą negatywne konsekwencje: zerowanie punktów za zestaw, ujemne punkty, itp. Za rozwiązanie zadań pojedynczego zestawu będzie można uzyskać co najwyżej $X=\frac{20}{Z}$ punktów. Jeśli zestaw zawiera $N$ zadań, a student zadeklarował $M$ zadań, to student uzyskuje $\min(\frac{M}{0.9\cdot N},1)\cdot X$ punktów za zestaw. Deklaracje będą zbierane jedynie od studentów obecnych na zajęciach. Poza tym obecność nie będzie mieć wpływu na ocenę.

Rozwiązania wyróżnionych zadań domowych nie będą podlegać systemowi deklaracji i będą mogły być spisywane w grupach co najwyżej dwuosobowych (dwie osoby mogą być co najwyżej raz razem w grupie; studenci z różnych grup ćwiczeniowych mogą stworzyć grupę). Rozwiązania będą akceptowane jedynie w formacie pdf, który został wygenerowany przez kompilator Latexa. Rozwiązanie pisemne zadania będzie przyjmowane do 23:59:59 dnia poprzedzającego zajęcia na których omawiany jest zestaw z zadaniem. Rozwiązanie należy wysyłać na adres matematyka.dyskretna.tcs@gmail.com. Wysłanie rozwiązania równoważne jest gotowości prezentacji rozwiązania przy tablicy. Prowadzący mogą też prosić autorów rozwiązania o indywidualne rozmowy (po zajęciach) weryfikujące poprawność i samodzielność rozwiązania. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie wyróżnione student otrzymuje $1$ punkt bonusowy.

Kodeks honorowy: Zabronione jest wyszukiwanie w sieci treści zadania wyróżnionego czy jego rozwiązania oraz konsultowanie rozwiązań poza grupą podpisaną pod rozwiązaniem. Dozwolone jest korzystanie z książek i materiałów z sieci; jeśli student rozwiązał zadanie dzięki znalezieniu go, lub bardzo podobnego, w materiałach to należy podać referencje do tych materiałów. Każda wysłana pisemna praca ma zawierać oświadczenie autorów o zachowaniu powyższych wytycznych. Poza grupami sformowanymi do konkretnych zestawów dyskusje na temat zadań i ich rozwiązań są dozwolone jedynie na forum.tcs oraz poprzez email z prowadzącym zajęcia.

Oceny z ćwiczeń wystawiane będą względem następujących progów: Wszyscy studenci, którzy otrzymali zaliczenie z ćwiczeń (tj. ocenę przynajmniej 3,0) przystąpią do egzaminu końcowego w formie ustnej. Jeśli student otrzymał co najmniej 3,0 z ćwiczeń i egzaminu to jego ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych dwóch ocen zaokrągloną do góry do najbliższej oceny. W pozostałych przypadkach student otrzymuje ocenę 2,0 lub NZAL. Jeśli student otrzyma 2.0 może poprawić ocenę z ćwiczeń przystępując do kolokwium poprawkowego. Nie będzie możliwości poprawy oceny NZAL z ćwiczeń. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu które nie zdały (nie przystąpiły) w pierwszym terminie będą mogły podejść do egzaminu drugi raz w sesji poprawkowej.
Pytania egzaminacyjne
[pdf]
Materiały
zestawy ćwiczeń
Wykłady
   
Archiwum kolokwiów
     
Literatura