Metody probabilistyczne informatyki
dla informatyki analitycznej
semestr zimowy 2022/23
Instytut Informatyki Analitycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Prowadzący
Piotr Micek
Zajęcia
wykłady w piątki 8:30 - 10:00
ćwiczenia w środy 8:30 - 10:00 (grupa 1, sala 0122) i 10:15 - 11:45 (grupa 2, sala 0122)
dyżury w poniedziałki 8:30 - 12:00

Kurs jest w dużej mierze oparty na materiale z książki Mitzenmachera i Upfala (referencja na końcu strony; znajdź drugą edycję!).

 
Aktualna punktacja
Warunki zaliczenia
W trakcie kursu można zdobyć 100 punktów, przy czym:

Zestawy zadań będą publikowane co siedem dni (z pewnymi dłuższymi przerwami na święta lub kolokwia). Studenci będą deklarować na początku każdych zajęć czas spędzony nad zestawem w ostatnim tygodniu: mniej niż godzinę, co najmniej godzinę, co najmniej dwie godziny lub co najmniej cztery godziny. Na podstawie deklaracji studenci otrzymują punkty za zestaw, odpowiednio: 0%, 50%, 75% i 100%. Deklaracje będą zbierane jedynie od studentów obecnych na zajęciach. Poza tym obecność nie będzie mieć wpływu na ocenę.

Oceny z ćwiczeń wystawiane będą względem następujących progów: Wszyscy studenci, którzy otrzymali zaliczenie z ćwiczeń (tj. ocenę przynajmniej 3,0) przystąpią do egzaminu końcowego w formie ustnej. Jeśli student otrzymał co najmniej 3,0 z ćwiczeń i egzaminu to jego ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych dwóch ocen zaokrągloną do góry do najbliższej oceny. W pozostałych przypadkach student otrzymuje ocenę 2,0 lub NZAL. Jeśli student otrzyma 2.0 może poprawić ocenę z ćwiczeń przystępując do kolokwium poprawkowego. Nie będzie możliwości poprawy oceny NZAL z ćwiczeń. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu które nie zdały (nie przystąpiły) w pierwszym terminie będą mogły podejść do egzaminu drugi raz w sesji poprawkowej.
Pytania egzaminacyjne
[pdf]
Materiały
zestawy ćwiczeń
Wykłady