Metody probabilistyczne informatyki
dla informatyki analitycznej
semestr zimowy 2021/22
Instytut Informatyki Analitycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Prowadzący
Piotr Micek
Zajęcia
wykłady w czwartki 8:30 - 10:00
ćwiczenia we wtorki 8:30 - 10:00 (grupa 1) i 12:30 - 14:00 (grupa 2)
dyżury w poniedziałki 8:30 - 12:00

Kurs jest w dużej mierze oparty na materiale z książki Mitzenmachera i Upfala (referencja na końcu strony; znajdź drugą edycję!).

 
Aktualna punktacja
Warunki zaliczenia
W trakcie kursu można zdobyć 100 punktów, przy czym:

Jeśli z przyczyn epidemicznych odbędzie się mniej kolokwiów to będzie można na nich zdobyć więcej punktów tak aby suma punktów możliwych do zdobycia na kolokwiach była równa 75. Jeśli nie odbędzie się żadne kolokwium (ewentualnie tylko jedno) prowadzący zastrzega możliwość zmiany formuły egzaminu (ustnego) tak aby sprawdzić umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań.

Zestawy zadań będą publikowane co siedem dni (z pewnymi dłuższymi przerwami na święta lub kolokwia). Studenci będą deklarować rozwiązania zadań w specjalnie przygotowanym arkuszu na początku każdych zajęć. Deklarować rozwiązania mogą jedynie studenci obecni na zajęciach. Jeśli podczas zajęć okaże się, że student jednak nie rozwiązał zadeklarowanego zadania to w pierwszej takiej sytuacji otrzymuje ostrzeżenie, natomiast w przypadku kolejnych sytuacji student będzie otrzymywać ujemne punkty kolejno: -1,-3,-5,...

Oceny z ćwiczeń wystawiane będą względem następujących progów: Wszyscy studenci, którzy otrzymali zaliczenie z ćwiczeń (tj. ocenę przynajmniej 3,0) przystąpią do egzaminu końcowego w formie ustnej. Jeśli student otrzymał co najmniej 3,0 z ćwiczeń i egzaminu to jego ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych dwóch ocen zaokrągloną do góry do najbliższej oceny. W pozostałych przypadkach student otrzymuje ocenę 2,0 lub NZAL. Jeśli student otrzyma 2.0 może poprawić ocenę z ćwiczeń przystępując do kolokwium poprawkowego. Nie będzie możliwości poprawy oceny NZAL z ćwiczeń. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu które nie zdały (nie przystąpiły) w pierwszym terminie będą mogły podejść do egzaminu drugi raz w sesji poprawkowej.
Pytania egzaminacyjne
[pdf]
Materiały
zestawy ćwiczeń
Wykłady
   
Archiwum kolokwiów
     
Literatura